Счетоводството и счетоводни услуги – от техния зародиш до днес.

Счетоводството и счетоводни услуги – от техния зародиш до днес.

Счетоводството има дълга история

Тя е обуславяна не само от развиването на математика и езиците, ами и от държавната намеса и начините за размяна на стоки. Както всяко нещо, първоначално е било използвано по-скоро за да върши работа на хората, а едва по-късно теоретично обяснено и описано. Абсолютен фактор в развиването на счетоводните услуги е обществото и неговите промени и преходи. Днес счетоводството е „международният език на бизнеса“, но то се е превърнало в такъв, защото всеки един етап от неговото развитие е допринесъл за това.

Икономическата дейност на една стопанска единица може да се следи по много различни начини. Както ще видим и от етапите, разказани ни от Bankova.net, счетоводство и счетоводни услуги има всякакви. Може да са полезни за развитието на една фирма, но може и да са максимално ползотворни.

Първият етап на развитие е ранен, датира от 5000 г.пр.Хр до 500г пр.Хр, тогава главната цел на счетоводните услуги е да разяснят кой на кого какво дължи.

Доста примитивно, но въпреки това успяващо да вкара способи като инвентаризация, за да може да се засече количеството на добитъка в даден момент. С това са се изразявали фактите за стопанската единица, „колко имам сега“ и „колко трябва да ми върнат или върна“. Този период е наречен натуралистичен.

Вторият етап е малко по-развит откъм стокообмен. Появяват се парите и средствата за размяна, вече не са самите стоки. Парите правят счетоводството по-сложно, вече добитъкът не се измерва само в брой животни, ами и в това колко струват те в пари. Тогава започва да се разглежда и въпроса защо точно толкова струва един добитък, така се внедряват и понятията продажна и пазарна цена. Днес тези неща са ясни на почти всички, но тогава цялото това нещо с допълнителното разменно средство, а именно парите, е било още доста ново.

Диграфическият период на счетоводството датира от 1300г до края на I-ви век. При него се стига до въпросите за резултатите от стопанската дейност. Точно така се появява и двустранното счетоводство. Тук, различните източници спорят дали първо е било създадено простото или първо е било двойното. Някой е премахнал сметките от него и се е получило простото счетоводство. Към днешна дата обаче, всеки счетоводител, като Bankova.NET, както и всяка счетоводна кантора използва двустранно счетоводство. Независимо дали става въпрос за годишен отчет или за ежедневна финансова операция.

Следващият период е от края на 18 век и началото на 19 век и включва разделянето на двустранното счетоводство в две направления. Започват спорове дали правото е над икономиката или обратното. Подобрява се счетоводна класификация, вкарват се понятия като себестойност и се създава счетоводния баланс.

В началото на 19 век все още продължава изясняването на това дали формата (правото) е над икономиката, като превес взема ту едната ту другата теория. От двете, в крайна сметка печели балансът и той заема огромна част от счетоводните услуги през този период. Променя се начинът на измерване на разходите и как точно се измерва цената на услугите.

След средата на 19 век до наши дни вече можем да говорим за нашето счетоводство.

Нашите счетоводни услуги се характеризират с пълно измерване и на статичните и на динамичните процеси. Счетоводството обхваща всички страни на стопанския живот и предлага информация на всеки заинтересован. Днес то се дели и на управленско, данъчно и финансово счетоводство.

Най-популярни